Hotel Regente Aragón

Normes d’Ús i Etiqueta dels camps de golf de Port Aventura

Disposició general. Aquestes Normes són d’obligat compliment per a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions dels camps de golf de PortAventura.

1. De les persones que accedeixen als camps de golf.

Article 1. L’accés a les instal·lacions dels camps de PortAventura, es podrà realitzar com a titular de qualsevol dels passis de “PortAventura Golf”, com a usuari no titular del dit passi o com a visitant:

El titular de qualsevol dels passis de PortAventura Golf, serà aquell usuari que previ pagament de l’import corresponent a aquest, tindrà dret a utilitzar els camps de golf, així com a gaudir de determinats avantatges segons el tipus de passi que hagués adquirit.

Es fa constar que hi ha tres tipus de passis anomenats Black, Gold i Green, distingint-se en el primer les modalitats de passi Unitari, Familiar i Sènior i, en la resta, a més de tots els referits anteriorment, la modalitat de Junior. Els avantatges corresponents a cada un dels passis podran consultar-se en les cases club dels camps de golf de PortAventura.

Als efectes de les presents normes, totes les modalitats de passades esmentades, seran denominades conjuntament com passis PortAventura Golf.

L’usuari no titular del passi Portaventura Golf serà aquell que utilitzi els camps de golf prèvia presentació de la corresponent llicència federativa en vigor i del pagament del corresponent greenfee.

El visitant serà el que accedeixi a les instal·lacions dels camps de golf sense adquirir greenfee algun.

Dels passis PortAventura Golf

Article 2. La condició de titular del passi PortAventura Golf s’adquireix mitjançant el pagament del seu import i prèvia presentació dels següents documents:

Document Nacional d’Identitat.

Llicència Federativa.

A tot titular del passi PortAventura Golf li serà facilitat el corresponent document acreditatiu de tal condició, el qual serà personal i intransferible.

Article 3. El titular del passi PortAventura Golf haurà de mostrar el document acreditatiu de la seva condició a tot el personal dels camps de golf que ho sol·liciti.

Article 4. El titular de qualsevol dels passis de PortAventura Golf podrà utilitzar els camps de golf prèvia reserva de l’hora de sortida concertada en temps i forma, d’acord amb les seves respectives condicions de reserva.

Article 5. La condició de titular del passi PortAventura Golf es perdrà:

Per la simple voluntat de l’interessat, manifestada per escrit i dirigida a Port Aventura.

Per acord de PortAventura com a conseqüència de conductes que suposin incompliment greu o reiterat de les Normes d’Ús i Etiqueta dels camps de golf, així com de les regles del joc i, si escau, les normes locals.

En cap cas, la pèrdua de la condició de titular del passi “PortAventura Golf” comportarà la devolució, per part de PortAventura, de l’import corresponent a aquest.

Dels greenfees

Article 6. Els preus dels greenfees els ha de fixar PortAventura, i publicats en els taulers d’anuncis de les cases club de cadascun dels camps de golf.

2. De l’Accés a les Instal·lacions i Serveis

Article 7. L’accés a les instal·lacions i serveis dels camps de golf, es realitzarà únicament pels emplaçaments autoritzats degudament senyalitzats i, durant l’horari que, per a cada estació de l’any, fixi PortAventura.

Article 8. Queda terminantment prohibida l’entrada amb animals a les instal·lacions dels camps de golf, excepció feta dels gossos guia o pigall.

Així mateix, queda terminantment prohibida l’entrada amb objectes que puguin molestar o fer mal als usuaris o a les instal·lacions.

De la Utilització de les Instal·lacions i Serveis

9.1. Tots els usuaris dels camps de golf podran utilitzar els vestidors.

Als vestidors es pot accedir amb les sabates de golf, que prèviament hauran estat raspallades en els llocs condicionats per a això.

Per accedir a la zona de dutxes, cal disposar de calçat que eviti el contacte directe dels peus amb el paviment.

En cap cas es podrà transitar amb les sabates de golf per la sala de dutxes, ni netejar-los a l’interior dels vestidors.

9.2. Els recorreguts dels camps, entenent aquests com les zones de la instal·lació dedicades a la pràctica del joc, només podran ser utilitzats pels titulars de la passada PortAventura Golf, usuaris federats no titulars de l’esmentat passi i les persones inscrites a l’escola de golf. Es fa constar que PortAventura podrà modificar la configuració dels recorreguts dels camps de golf en base a criteris funcionals, esportius o de manteniment.

El putting green i el camp de pràctiques podran ser utilitzats per qualsevol usuari.

Es fa constar que PortAventura es reserva la facultat d’autoritzar l’entrada de visitants i usuaris no federats, tant als recorreguts com a putting green i al camp de pràctiques.

9.3. Les sortides al camp de joc per als titulars de qualsevol dels passis de PortAventura golf i per a tot aquell que adquireixi un greenfee, podran reservar-se a les cases club, per telèfon o per Internet a través de la pàgina web www.portaventura.es amb una antelació màxima de set (7) dies, excepció feta dels titulars de passi Premium, que podran fer les reserves amb una antelació màxima de quinze (15) dies a la seva hora de sortida.

Els jugadors que hagin reservat hora de sortida s’han de presentar a la sortida (tee de l’1) deu minuts abans de l’hora assignada. En cas contrari, perdran la reserva, quedant a l’espera de confirmació d’una nova hora de sortida.

Els jugadors que no es presentin a l’hora de sortida tres vegades consecutives o alternatives durant un mateix dia, perdran el dret a reserva prèvia.

Les reserves realitzades en temporada alta tenen un termini límit per a la seva anul·lació de dos (2) hores abans de la prèviament acordada i en temporada baixa d’una (1) hora. PortAventura comunicarà, a l’inici de cada any el calendari de temporada alta i baixa, que serà exposat al públic per al seu coneixement.

Quan un jugador fa una reserva per a altres jugadors (fins a un màxim de quatre), s’entén que aquests han consentit prèviament la reserva, sent responsables de qualsevol incidència derivada de la seva reserva.

En qualsevol cas es fa constar que PortAventura es reserva la facultat de completar el nombre de jugadors per partit fins arribar a un màxim de quatre.

De les Normes d’Accés al camp de joc

Article 10. Els titulars de la passada PortAventura Golf, per tenir dret a l’ús del camp de joc, han d’estar proveïts de la credencial corresponent, la qual hauran de mostrar a requeriment de qualsevol empleat dels camps de golf.

Els usuaris no titulars de la passada PortAventura Golf que pretenguin accedir al camp de joc satisfaran els drets de joc corresponents, prèvia acreditació de la seva condició de federat.

El pagament de greenfees s’efectuarà en la recepció de les cases club. Tot això sense perjudici d’aquells que l’haguessin adquirit a través d’Internet, telèfon o a través d’una agència de viatges com a part d’un paquet de vacances.

Es fa constar que no es tornarà l’import corresponent a l’greenfee als usuaris que ho haguessin adquirit, en el cas d’inclemències meteorològiques, excepte que hi hagi una tempesta elèctrica a menys de 4 quilòmetres dels camps de golf.

Article 11. Tot jugador, usuari del camp de joc, haurà de conèixer i complir les regles de joc de Royal & Ancient, St Andrews així com, si és el cas, les regles locals de PortAventura Golf, les quals seran exposades al públic per a coneixement de tots.

2.1. De les Normes d’etiqueta

Article 12. El joc ha de respectar les Normes d’Etiqueta:

12.1. L’esperit del golf es basa en la integritat de l’individu. No hi ha jutges ni àrbitres vigilant.

12.2. És obligatori vestir adequadament tant a les cases club dels camps de golf com en el camp de joc. L’ús del banyador, pantalons de tennis, pantalons texans, xancletes, xandall, camisa sense coll o no portar camisa està prohibit. Les senyores no podran vestir roba escotada, ni cobertes només amb la part superior del biquini o peces semblants.

12.3. Tots els jugadors han de portar el seu propi equip.

12.4. Tot aquell que accedeixi als recorreguts s’ha d’assegurar que el seu telèfon mòbil romangui en mode reunió.

12.5. El pas no es demana, es dóna. Doni pas al partit següent si perd distància o si hi ha un grup més ràpid esperant darrere. L’objectiu és fer els menys cops possibles, no acabar primer.

12.6. No es mogui, ni parli, ni estigui a prop o directament darrera de la línia de putt d’un jugador que estigui a punt d’executar un cop.

12.7. És absolutament imprescindible mantenir un to de veu moderat en el camp de joc i les seves proximitats a fi de no distreure a altres jugadors, ja que el golf és un esport que requereix la màxima concentració.

12.8. No es pot envair mai el terreny del camp de pràctiques per recuperar una bola. Està prohibit i és molt perillós.

12.9. No pot romandre en el recorregut ni en el camp de pràctiques sense haver adquirit el corresponent dret de joc (greenfee) o passi.

12.10. Les boles de pràctiques només podran ser utilitzades en el camp de pràctiques. No les utilitzeu ni en el recorregut del camp, ni en cap altre lloc.

12.11. Segueixi el recorregut tal com està marcat. No salti ni repeteixi forats.

12.12. No jugui més d’una bola.

12.13. Jugui concentrat i pensi seu cop, però “camini de pressa”.

12.14. Seguiu els temps de pas establerts.

12.15. Mai jugui si els del grup que va davant estan al seu abast.

12.16. En el green, no trepitgi o faci ombra sobre la línia de putt d’altres jugadors.

12.17. No es col·loqui en una posició (darrere del jugador o a la prolongació de la línia de putt) que li doni benefici en veure executar el cop a un altre jugador.

12.18. Una bola que ha anat a parar a un altre green ha de ser dropada fora del green i jugada sense penalització.

12.19. Quan estan jugant en o prop del green, haurien de deixar les seves boles o els seus carros en una posició tal que els permeti un ràpid moviment de sortida del green i en direcció al següent lloc de sortida. Quan s’ha acabat el joc d’un forat, els jugadors haurien d’abandonar el green immediatament.

12.20. Anoteu el resultat al tee del forat següent.

12.21. No entri en els llacs. És molt perillós.

12.22. Si la situació de la bola d’un jugador queda en la línia de joc d’un altre jugador d’un altre partit, tindrà prioritat en el joc aquell jugador que formi part del partit més avançat, encara que la seva bola es trobi totalment fora del recorregut natural del forat.

12.23. Si un jugador creu que la seva bola pot estar demanada fora d’un obstacle d’aigua o està fora de límits, per estalviar temps, hauria de jugar una bola provisional.

12.24. Els jugadors que estan buscant una bola haurien d’indicar, als jugadors del grup que els segueix, que els passin tan aviat s’adonin que la bola no es trobarà fàcilment. No haurien d’esperar a fer-ho al fet que transcorrin els cinc minuts de cerca.

12.25. No jugui un forat on hi ha personal treballant fins que aquest no l’hagi vist o hagi estat avisat.

12.26. Cada jugador ha d’estar preparat per quan arribi el seu torn. No és correcte fer esperar altres grups que estiguin esperant darrere.

12.27. Reposi i trepitgi “les costelles”.

12.28. El green només es trepitja quan sigui imprescindible. Sigui extremadament respectuós amb la gespa de la zona del green. Solucioni les “irregularitats” de les boles.

12.29. En el green només es pot jugar amb el putter. No està permès cap altre pal.

12.30. No passi amb el carro ni dipositi la seva bossa al green. No trepitgi prop del forat innecessàriament.

12.31. No ha d’usar el cap d’un pal per treure una bola del forat de la bandera.

12.32. Els jugadors no haurien de recolzar-se sobre els seus pals quan estan sobre el green.

12.33. Quan acabi el forat, reposi la bandera a la cassola amb cura de no colpejar les parets del forat.

12.34. Raspalli les empremtes al búnquer, un cop executat el cop. Després de rastellar, deixi el rastell dins el búnquer, al lloc més proper que no entri en joc.

3. Del Servei de lloguer de material tècnic de golf

Article 13. Els preus de lloguer de material de golf, com ara boles de pràctiques, pals, etc. romandran exposats al públic.

3.2. Del Servei d’Escola de golf i Organització de Competicions.

Article 14. L’Escola de PortAventura Golf funcionarà durant els dies d’obertura del camp amb l’horari que es publiqui al tauler d’anuncis.

Article 15. Les normes per a la inscripció en els cursets, a l’escola o a les classes particulars, estaran a disposició dels interessats en la recepció de les cases club dels camps de golf.

Article 16. PortAventura pot organitzar competicions en els camps de golf. S’informarà amb suficient antelació del calendari de competicions quedant el camp de joc reservat per a aquesta finalitat.

Article 17. Les competicions tindran un límit de participants anunciat oportunament. S’obrirà una llista de reserva per al cas que algun jugador es doni de baixa abans d’establir els horaris de sortida.

En el cas que tinguin lloc competicions d’especials característiques, relleu o interès, PortAventura podrà establir l’obligatorietat d’abonar una determinada quantitat per poder presenciar, tant com a espectador com a jugador.

Article 18. Sent requisit fonamental estar en possessió d’un handicap per a ser titular d’alguna de les modalitats de passis de “PortAventura Golf” o com a usuari dels camps de golf de PortAventura, es podrà sol·licitar l’atribució o confirmació de handicap davant el Comitè de Competició prèvia valoració dels professors dels camps de golf.

3.3. Del Servei de cafeteria i restaurant

Article 19. El servei de cafeteria i restaurant funcionarà d’acord amb l’horari i calendari degudament exposat al públic.

Article 20. Aquest servei podrà ser utilitzat pels titulars de la passada Portaventura Golf, usuaris no titulars de l’esmentat passi i visitants en general, respectant l’organització interna dels locals pel que fa a vestuari, calçat, etc. per la qual cosa es col·locaran els senyals oportunes.

4. De les infraccions i sancions

Article 21. La infracció de les presents Normes d’Ús i Etiqueta dels camps de golf, es classificaran com a lleus, greus i molt greus.

Article 22. Infraccions lleus.

No comunicar els canvis de residència o domicili, així com la domiciliació bancària.

Petites distraccions que afectin la conservació o neteja d’instal·lacions o material.

Vestir roba inadequada a les instal·lacions socials i / o esportives.

Entrar sense permís a les instal·lacions pròpies dels diferents serveis o personal.

Abandonar robes o objectes fora dels llocs indicats per al seu dipòsit.

Deixar el cotxe mal aparcat o en zona no prevista per a això.

Deixar permanentment la roba de joc en les perxes o taquilles dels vestidors.

Els actes contra la neteja, la higiene i el manteniment de les instal·lacions.

Cantar, cridar o esvalotar a les instal·lacions socials, així com fer-ho en un nivell molest a les zones esportives.

Jugar, practicar activitats molestes o fer ús indegut dels diferents serveis i instal·lacions.

Fumar a vestuaris i llocs no permesos.

Fer un mal ús del mobiliari de les instal·lacions.

Distribució de fullets o col·locació de cartells sense autorització de PortAventura.

Negar-se a atendre les advertències rebudes d’un empleat dels camps de golf a l’exercici de les seves funcions, si aquesta manca d’atenció no genera danys ni als usuaris i / o empleats ni a les instal·lacions.

Negar-se a donar la identificació a un empleat que la sol·liciti, en l’exercici de la seva comesa.

Article 23. Infraccions greus

Les ofenses i faltes de respecte als usuaris i treballadors.

Prendre part en escàndols de tot ordre o manifestar conductes violentes.

La imprudència que impliqui risc d’accident per a si o per als usuaris o risc d’avaria per a les instal·lacions.

Causar voluntàriament danys o desperfectes lleus als béns mobles o immobles de PortAventura Golf, dels titulars de la passada PortAventura Golf o de tercers, ja siguin usuaris i / o empleats de PortAventura.

Modificar taulers d’anuncis, elements del camp de joc, canviar les claus de les taquilles, etc.

Disposar del material propi dels camps de golf o d’altres serveis, sense la corresponent autorització.

Col·laborar directament o indirectament en l’execució de qualsevol falta greu.

Negar-se a atendre les advertències rebudes d’un empleat dels camps de golf a l’exercici de les seves funcions, si aquesta manca d’atenció genera danys als usuaris, empleats i / o a les instal·lacions de PortAventura golf.

L’entrada al recinte i instal·lacions per llocs no autoritzats a l’efecte.

La comissió de tres faltes lleus en el termini d’un mes.

Article 24. Infraccions molt greus.

Les amenaces o faltes greus de consideració a titulars de la passada PortAventura Golf, empleats o tercers.

Causar voluntàriament danys o desperfectes greus als béns mobles o immobles de Port Aventura, SA, dels titulars de la passada PortAventura Golf o de tercers, ja siguin usuaris i / o empleats de PortAventura.

Continuar en actitud de falta greu, malgrat les advertències dels empleats encarregats de la vigilància del compliment d’aquest Reglament.

Ignorar reiteradament els requeriments de PortAventura o del personal encarregat de la vigilància del compliment d’aquestes Normes, per al cessament de qualsevol conducta tipificada com a falta, encara que sigui lleu, en les mateixes.

L’incompliment de les sancions per falta lleu o greu.

Qualsevol acte de consum de droga psicotròpica o estupefaents.

La utilització fraudulenta dels drets de joc o dels passis de PortAventura golf.

La reincidència en dos faltes greus, encara que siguin de diferent índole, en el termini i un mes.

Article 25. Totes les infraccions, ja siguin lleus, greus i molt greus, seran amonestades per escrit i sancionades de conformitat amb el que a continuació s’estableix:

Les infraccions lleus podran ser sancionades, a criteri de PortAventura, de conformitat amb una o totes les mesures que a continuació s’estableixen:

Abandonament del partit en curs.

L’expulsió de les instal·lacions.

Amb la privació de l’entrada a les mateixes per un període no superior a un mes.

Les infraccions greus seran sancionades amb l’abandonament del partit en curs, amb l’expulsió de les instal·lacions i amb la privació de l’entrada a les mateixes per un període d’un a tres mesos.

Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb l’abandonament del partit en curs, l’expulsió de les instal·lacions i amb la privació de l’entrada a les mateixes per un període de quatre a dotze mesos, o en el cas que PortAventura així ho consideri, amb la prohibició de l’entrada a PortAventura golf amb caràcter indefinit.

En cap cas, la imposició de les sancions donarà dret a recuperar els drets de joc pagat o a la devolució de l’import proporcional corresponent als mesos d’expulsió als titulars de passis de PortAventura golf.

Article 26. Les sancions seran imposades per PortAventura.